Exemple #1
0
func (source Source) QueueBuffers(buffers ...Buffer) error {
	if len(buffers) == 0 {
		return nil
	}
	C.alSourceQueueBuffers(source.source, C.ALsizei(C.int(len(buffers))), (*C.ALuint)(unsafe.Pointer(&buffers[0])))
	return GetError()
}
Exemple #2
0
func alSourceQueueBuffers(s Source, b []Buffer) {
	C.alSourceQueueBuffers(C.ALuint(s), C.ALsizei(len(b)), (*C.ALuint)(unsafe.Pointer(&b[0])))
}
Exemple #3
0
func (source Source) QueueBuffers(buffers []Buffer) {
	C.alSourceQueueBuffers(
		C.ALuint(source), C.ALsizei(len(buffers)), (*C.ALuint)(&buffers[0]))
}
Exemple #4
0
/*
 * Source Queuing
 */
func (source Source) QueueBuffer(buffer Buffer) {
	C.alSourceQueueBuffers(C.ALuint(source), 1, (*C.ALuint)(&buffer))
}
Exemple #5
0
// QueueBuffers adds the buffers to the buffer queue.
func (s Source) QueueBuffers(buffers []Buffer) {
	C.alSourceQueueBuffers(C.ALuint(s), C.ALsizei(len(buffers)), (*C.ALuint)(unsafe.Pointer(&buffers[0])))
}