func TestInputService5ProtocolTestRecursiveShapesCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService5ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService5TestShapeInputShape{
		RecursiveStruct: &InputService5TestShapeRecursiveStructType{
			NoRecurse: aws.String("foo"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService5TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	jsonrpc.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`{"RecursiveStruct":{"NoRecurse":"foo"}}`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers
	assert.Equal(t, "application/x-amz-json-1.1", r.Header.Get("Content-Type"))
	assert.Equal(t, "com.amazonaws.foo.OperationName", r.Header.Get("X-Amz-Target"))

}
func TestInputService7ProtocolTestBase64EncodedBlobsCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService7ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService7TestShapeInputShape{
		BlobArg: []byte("foo"),
	}
	req, _ := svc.InputService7TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	ec2query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&BlobArg=Zm9v&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService5ProtocolTestSerializeMapTypeCase2(t *testing.T) {
	svc := NewInputService5ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService5TestShapeInputShape{
		MapArg: map[string]*string{},
	}
	req, _ := svc.InputService5TestCaseOperation2Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&MapArg=&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService4ProtocolTestNestedBlobsCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService4ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService4TestShapeInputShape{
		ListParam: [][]byte{
			[]byte("foo"),
			[]byte("bar"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService4TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	jsonrpc.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`{"ListParam":["Zm9v","YmFy"]}`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers
	assert.Equal(t, "application/x-amz-json-1.1", r.Header.Get("Content-Type"))
	assert.Equal(t, "com.amazonaws.foo.OperationName", r.Header.Get("X-Amz-Target"))

}
func TestInputService3ProtocolTestBase64EncodedBlobsCase2(t *testing.T) {
	svc := NewInputService3ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService3TestShapeInputShape{
		BlobMap: map[string][]byte{
			"key1": []byte("foo"),
			"key2": []byte("bar"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService3TestCaseOperation2Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	jsonrpc.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`{"BlobMap":{"key1":"Zm9v","key2":"YmFy"}}`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers
	assert.Equal(t, "application/x-amz-json-1.1", r.Header.Get("Content-Type"))
	assert.Equal(t, "com.amazonaws.foo.OperationName", r.Header.Get("X-Amz-Target"))

}
func TestInputService2ProtocolTestTimestampValuesCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService2ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService2TestShapeInputShape{
		TimeArg: aws.Time(time.Unix(1422172800, 0)),
	}
	req, _ := svc.InputService2TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	jsonrpc.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`{"TimeArg":1422172800}`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers
	assert.Equal(t, "application/x-amz-json-1.1", r.Header.Get("Content-Type"))
	assert.Equal(t, "com.amazonaws.foo.OperationName", r.Header.Get("X-Amz-Target"))

}
func TestInputService8ProtocolTestTimestampValuesCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService8ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService8TestShapeInputShape{
		TimeArg: aws.Time(time.Unix(1422172800, 0)),
	}
	req, _ := svc.InputService8TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	ec2query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&TimeArg=2015-01-25T08%3A00%3A00Z&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService6ProtocolTestListWithLocationNameAndQueryNameCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService6ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService6TestShapeInputShape{
		ListArg: []*string{
			aws.String("a"),
			aws.String("b"),
			aws.String("c"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService6TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	ec2query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&ListQueryName.1=a&ListQueryName.2=b&ListQueryName.3=c&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService3ProtocolTestNestedStructureMembersCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService3ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService3TestShapeInputShape{
		StructArg: &InputService3TestShapeStructType{
			ScalarArg: aws.String("foo"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService3TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	ec2query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&Struct.Scalar=foo&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService2ProtocolTestStructureWithLocationNameAndQueryNameAppliedToMembersCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService2ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService2TestShapeInputShape{
		Bar:  aws.String("val2"),
		Foo:  aws.String("val1"),
		Yuck: aws.String("val3"),
	}
	req, _ := svc.InputService2TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	ec2query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&BarLocationName=val2&Foo=val1&Version=2014-01-01&yuckQueryName=val3`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService9ProtocolTestRecursiveShapesCase6(t *testing.T) {
	svc := NewInputService9ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService9TestShapeInputShape{
		RecursiveStruct: &InputService9TestShapeRecursiveStructType{
			RecursiveMap: map[string]*InputService9TestShapeRecursiveStructType{
				"bar": {
					NoRecurse: aws.String("bar"),
				},
				"foo": {
					NoRecurse: aws.String("foo"),
				},
			},
		},
	}
	req, _ := svc.InputService9TestCaseOperation6Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&RecursiveStruct.RecursiveMap.entry.1.key=bar&RecursiveStruct.RecursiveMap.entry.1.value.NoRecurse=bar&RecursiveStruct.RecursiveMap.entry.2.key=foo&RecursiveStruct.RecursiveMap.entry.2.value.NoRecurse=foo&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService6ProtocolTestSerializeMapTypeWithLocationNameCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService6ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService6TestShapeInputShape{
		MapArg: map[string]*string{
			"key1": aws.String("val1"),
			"key2": aws.String("val2"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService6TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&MapArg.entry.1.TheKey=key1&MapArg.entry.1.TheValue=val1&MapArg.entry.2.TheKey=key2&MapArg.entry.2.TheValue=val2&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService4ProtocolTestFlattenedListCase2(t *testing.T) {
	svc := NewInputService4ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService4TestShapeInputShape{
		ListArg:   []*string{},
		ScalarArg: aws.String("foo"),
	}
	req, _ := svc.InputService4TestCaseOperation2Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&ListArg=&ScalarArg=foo&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
func TestInputService3ProtocolTestListTypesCase1(t *testing.T) {
	svc := NewInputService3ProtocolTest(nil)
	svc.Endpoint = "https://test"

	input := &InputService3TestShapeInputShape{
		ListArg: []*string{
			aws.String("foo"),
			aws.String("bar"),
			aws.String("baz"),
		},
	}
	req, _ := svc.InputService3TestCaseOperation1Request(input)
	r := req.HTTPRequest

	// build request
	query.Build(req)
	assert.NoError(t, req.Error)

	// assert body
	assert.NotNil(t, r.Body)
	body, _ := ioutil.ReadAll(r.Body)
	assert.Equal(t, util.Trim(`Action=OperationName&ListArg.member.1=foo&ListArg.member.2=bar&ListArg.member.3=baz&Version=2014-01-01`), util.Trim(string(body)))

	// assert URL
	assert.Equal(t, "https://test/", r.URL.String())

	// assert headers

}
	"github.com/kingsoft-avteam/aws-sdk-go/aws"
	"github.com/kingsoft-avteam/aws-sdk-go/internal/protocol/ec2query"
	"github.com/kingsoft-avteam/aws-sdk-go/internal/protocol/xml/xmlutil"
	"github.com/kingsoft-avteam/aws-sdk-go/internal/signer/v4"
	"github.com/kingsoft-avteam/aws-sdk-go/internal/util"
	"github.com/stretchr/testify/assert"
)

var _ bytes.Buffer // always import bytes
var _ http.Request
var _ json.Marshaler
var _ time.Time
var _ xmlutil.XMLNode
var _ xml.Attr
var _ = ioutil.Discard
var _ = util.Trim("")
var _ = url.Values{}
var _ = io.EOF

// OutputService1ProtocolTest is a client for OutputService1ProtocolTest.
type OutputService1ProtocolTest struct {
	*aws.Service
}

// New returns a new OutputService1ProtocolTest client.
func NewOutputService1ProtocolTest(config *aws.Config) *OutputService1ProtocolTest {
	service := &aws.Service{
		Config:      aws.DefaultConfig.Merge(config),
		ServiceName: "outputservice1protocoltest",
		APIVersion:  "",
	}