// Send messages to a particular queue
func sender(qn, mc int) {
	ltag := tag + "-sender"

	qns := fmt.Sprintf("%d", qn) // string queue number
	id := stompngo.Uuid()        // A unique sender id
	d := sngecomm.Dest() + "." + qns

	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s queue_info id:%v d:%v qnum:%v mc:%v\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		id, d, qn, mc)
	//
	wh := stompngo.Headers{"destination", d, "senderId", id,
		"qnum", qns} // send Headers
	if senv.Persistent() {
		wh = wh.Add("persistent", "true")
	}
	//
	tmr := time.NewTimer(100 * time.Hour)
	// Send loop
	for i := 1; i <= mc; i++ {
		si := fmt.Sprintf("%d", i)
		sh := append(wh, "msgnum", si)
		// Generate a message to send ...............
		ll.Printf("%stag:%s connsess:%s send_headers id:%v d:%v qnum:%v headers:%v\n",
			exampid, ltag, conn.Session(),
			id, d, qn, sh)
		e := conn.Send(sh, string(sngecomm.Partial()))
		if e != nil {
			ll.Fatalf("%stag:%s connsess:%s send_error qnum:%v error:%v",
				exampid, tag, conn.Session(),
				qn, e.Error()) // Handle this ......
		}
		if i == mc {
			break
		}
		if sw {
			dt := time.Duration(sngecomm.ValueBetween(min, max, sf))
			ll.Printf("%stag:%s connsess:%s send_stagger id:%v d:%v qnum:%v stagger:%v\n",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				id, d, qn, dt)
			tmr.Reset(dt)
			_ = <-tmr.C
			runtime.Gosched()
		}
	}
	// Sending is done
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s finish_info id:%v d:%v qnum:%v mc:%v\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		id, d, qn, mc)
	wgs.Done()
}
// Send messages to a particular queue
func sender(conn *stompngo.Connection, qn, nmsgs int) {
	ltag := tag + "-sender"

	qns := fmt.Sprintf("%d", qn) // queue number
	d := sngecomm.Dest() + "." + qns
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s starts qn:%d nmsgs:%d d:%s\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		qn, nmsgs, d)
	//
	wh := stompngo.Headers{"destination", d,
		"qnum", qns} // send Headers
	if senv.Persistent() {
		wh = wh.Add("persistent", "true")
	}
	//
	tmr := time.NewTimer(100 * time.Hour)
	// Send loop
	for i := 1; i <= nmsgs; i++ {
		si := fmt.Sprintf("%d", i)
		sh := append(wh, "msgnum", si)
		// Generate a message to send ...............
		ll.Printf("%stag:%s connsess:%s message qns:%s si:%s\n",
			exampid, ltag, conn.Session(),
			qns, si)
		e := conn.Send(sh, string(sngecomm.Partial()))
		if e != nil {
			ll.Fatalf("%stag:%s connsess:%s send_error qnum:%v error:%v",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				qn, e.Error()) // Handle this ......
		}
		if i == nmsgs {
			break
		}
		if sw {
			runtime.Gosched() // yield for this example
			dt := time.Duration(sngecomm.ValueBetween(min, max, sf))
			ll.Printf("%stag:%s connsess:%s send_stagger dt:%v qns:%s\n",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				dt, qns)
			tmr.Reset(dt)
			_ = <-tmr.C
		}
	}
	// Sending is done
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s sender_ends qn:%d nmsgs:%d\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		qn, nmsgs)
	wgs.Done()
}
/*
runSender sends all messages to a specified queue.
*/
func runSender(conn *stompngo.Connection, qns string) {
	ltag := tag + "-runsender"

	d := sngecomm.Dest() + "." + qns
	id := stompngo.Uuid() // A unique sender id
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s start id:%s dest:%s\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		id, d)
	wh := stompngo.Headers{"destination", d, "senderId", id,
		"qnum", qns} // basic send Headers
	if senv.Persistent() {
		wh = wh.Add("persistent", "true")
	}
	tmr := time.NewTimer(100 * time.Hour)
	nmsgs := senv.Nmsgs()
	for mc := 1; mc <= nmsgs; mc++ {
		sh := append(wh, "msgnum", fmt.Sprintf("%d", mc))
		// Generate a message to send ...............
		ll.Printf("%stag:%s  connsess:%s send id:%s qns:%s mc:%d\n",
			exampid, ltag, conn.Session(),
			id, qns, mc)
		e := conn.Send(sh, string(sngecomm.Partial()))
		if e != nil {
			ll.Fatalf("%stag:%s connsess:%s send_error qns:%v error:%v",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				qns, e.Error()) // Handle this ......
		}
		if mc == nmsgs {
			break
		}
		if sw {
			dt := time.Duration(sngecomm.ValueBetween(min, max, sf))
			ll.Printf("%stag:%s connsess:%s send_stagger dt:%v qns:%s mc:%d\n",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				dt, qns, mc)
			tmr.Reset(dt)
			_ = <-tmr.C
			runtime.Gosched()
		}
	}
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s end id:%s dest:%s\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		id, d)
	//
	wgs.Done()
}
func sendMessages(conn *stompngo.Connection, qnum int, nc net.Conn) {
	ltag := tag + "-sendmessages"

	qns := fmt.Sprintf("%d", qnum) // queue number
	d := sngecomm.Dest() + "." + qns
	ll.Printf("%stag:%s connsess:%s start d:%s qnum:%d\n",
		exampid, ltag, conn.Session(),
		d, qnum)
	wh := stompngo.Headers{"destination", d,
		"qnum", qns} // send Headers
	if senv.Persistent() {
		wh = wh.Add("persistent", "true")
	}
	//
	tmr := time.NewTimer(100 * time.Hour)
	// Send messages
	for mc := 1; mc <= nmsgs; mc++ {
		mcs := fmt.Sprintf("%d", mc)
		sh := append(wh, "msgnum", mcs)
		// Generate a message to send ...............

		ll.Printf("%stag:%s connsess:%s message mc:%d qnum:%d\n",
			exampid, ltag, conn.Session(),
			mc, qnum)
		e := conn.Send(sh, string(sngecomm.Partial()))
		if e != nil {
			ll.Fatalf("%stag:%s connsess:%s send_error qnum:%v error:%v",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				qnum, e.Error()) // Handle this ......
		}
		if mc == nmsgs {
			break
		}
		if sw {
			runtime.Gosched() // yield for this example
			dt := time.Duration(sngecomm.ValueBetween(min, max, sf))
			ll.Printf("%stag:%s connsess:%s send_stagger dt:%v qnum:%s mc:%d\n",
				exampid, ltag, conn.Session(),
				dt, qnum, mc)
			tmr.Reset(dt)
			_ = <-tmr.C
		}
	}
}