Example #1
0
func (c *Context) bindFramebufferImpl(f Framebuffer) error {
	if err := c.runOnContextThread(func() error {
		gl.BindFramebuffer(gl.FRAMEBUFFER, uint32(f))
		return nil
	}); err != nil {
		return err
	}
	return nil
}
Example #2
0
func (c *Context) SetViewport(f Framebuffer, width, height int) error {
	gl.Flush()
	gl.BindFramebuffer(gl.FRAMEBUFFER, uint32(f))
	if err := gl.CheckFramebufferStatus(gl.FRAMEBUFFER); err != gl.FRAMEBUFFER_COMPLETE {
		if e := gl.GetError(); e != 0 {
			return errors.New(fmt.Sprintf("glBindFramebuffer failed: %d", e))
		}
		return errors.New("glBindFramebuffer failed: the context is different?")
	}
	gl.Viewport(0, 0, int32(width), int32(height))
	return nil
}
Example #3
0
func (c *Context) NewFramebuffer(texture Texture) (Framebuffer, error) {
	var f uint32
	gl.GenFramebuffers(1, &f)
	gl.BindFramebuffer(gl.FRAMEBUFFER, f)

	gl.FramebufferTexture2D(gl.FRAMEBUFFER, gl.COLOR_ATTACHMENT0, gl.TEXTURE_2D, uint32(texture), 0)
	if gl.CheckFramebufferStatus(gl.FRAMEBUFFER) != gl.FRAMEBUFFER_COMPLETE {
		return 0, errors.New("creating framebuffer failed")
	}

	return Framebuffer(f), nil
}
Example #4
0
func (c *Context) FramebufferPixels(f Framebuffer, width, height int) ([]uint8, error) {
	gl.Flush()

	gl.BindFramebuffer(gl.FRAMEBUFFER, uint32(f))

	pixels := make([]uint8, 4*width*height)
	gl.ReadPixels(0, 0, int32(width), int32(height), gl.RGBA, gl.UNSIGNED_BYTE, gl.Ptr(pixels))
	if e := gl.GetError(); e != gl.NO_ERROR {
		return nil, errors.New(fmt.Sprintf("glReadPixels: %d", e))
	}
	return pixels, nil
}
Example #5
0
// BindFramebuffer binds a framebuffer.
//
// http://www.khronos.org/opengles/sdk/docs/man3/html/glBindFramebuffer.xhtml
func BindFramebuffer(target Enum, fb Framebuffer) {
	gl.BindFramebuffer(uint32(target), fb.Value)
}