Esempio n. 1
0
//SetCustOrderCapacity sets CustOrderCapacity, Tag 582
func (m Quote) SetCustOrderCapacity(v int) {
	m.Set(field.NewCustOrderCapacity(v))
}
Esempio n. 2
0
//SetCustOrderCapacity sets CustOrderCapacity, Tag 582
func (m Quote) SetCustOrderCapacity(v enum.CustOrderCapacity) {
	m.Set(field.NewCustOrderCapacity(v))
}
//SetCustOrderCapacity sets CustOrderCapacity, Tag 582
func (m QuoteStatusReport) SetCustOrderCapacity(v enum.CustOrderCapacity) {
	m.Set(field.NewCustOrderCapacity(v))
}